Home > >

Algemene voorwaarden

[pdf] Download onze algemene voorwaarden

1 Toepasselijkheid

1.1 Op alle offertes, bestellingen en overeenkomsten die tussen de Besteller en So Bloom tot stand komen, zijn uitsluitend deze algemene voorwaarden van toepassing.

1.2 Op afwijkende en/of aanvullende bedingen kan door de Besteller slechts een beroep worden gedaan indien en voor zover deze door So Bloom uitdrukkelijk zijn aanvaard.

1.3 De Besteller met wie eenmaal op deze voorwaarden is gecontracteerd, aanvaardt de toepasselijkheid van deze voorwaarden op latere overeenkomsten tussen hem en So Bloom.

2 Totstandkoming overeenkomst

2.1 Tussen So Bloom en de Besteller komt een koopovereenkomst tot stand op het moment dat de Besteller een aanbieding van So Bloom accepteert middels het volledig en correct invullen van het door So Bloom beschikbaar gemaakte formulier op de website.

3 Prijzen bloemen

3.1 So Bloom behoudt zich het recht voor om de prijzen van de door haar in servicevorm aangeboden producten tijdens de looptijd van de service te wijzigen, waarbij So Bloom de Besteller uiterlijk 14 dagen van tevoren zal informeren en de Besteller de mogelijkheid heeft om de service binnen 10 dagen op te zeggen, zonder dat de Besteller enige vergoeding verschuldigd is voor niet geleverde producten.

3.2 Acties en aanbiedingen gelden zolang de voorraad strekt.

3.3So Bloom streeft ernaar een zo gelijk mogelijk product te leveren als op de site is gekocht. Hier kan echter geen garantie op worden gegeven.    

4 Betaling

4.1 Voor de betaling kan de Besteller uitsluitend gebruik maken van de door So Bloom aangeboden betalingsmogelijkheden.

4.2 Bij het gebruik van een betalingslink die door So Bloom voor automatische incasso wordt toegestuurd aan de Besteller, geeft de Besteller So Bloom toestemming om ook toekomstige betalingen van het betreffende rekeningnummer te innen.

4.3 Betaling vindt plaats uiterlijk binnen 14 dagen nadat een koopovereenkomst tot stand is gekomen. Periodieke betaling vindt plaats voorafgaand aan elke serviceperiode.

4.4 Bij niet-tijdige betaling, bijvoorbeeld door stornering van de afgeschreven bedragen of wegens ontoereikend saldo op de betreffende rekening, wordt een bedrag van EUR 6,50 aan kosten in rekening gebracht.

4.5 Indien de betaling na de eerste herinnering niet binnen de daarin gestelde termijn plaatsvindt, is So Bloom gerechtigd de service eenzijdig per direct te beëindigen, onverminderd het recht op schadevergoeding en het recht om achterstallige betalingen te innen en de bijbehorende incassokosten op de Besteller te verhalen.

4.6 Facturen en betalingsherinneringen worden door So Bloom uitsluitend elektronisch aangeboden.

4.7 Het door So Bloom te incasseren bedrag is gelijk aan het bedrag van de door de Besteller tijdens de serviceperiode waar in de incasso betrekking op heeft bestelde producten. In geval van periodieke betaling is het door So Bloom te incasseren bedrag eveneens gelijk aan het bedrag van de door de Besteller tijdens de serviceperiode waar de incasso betrekking op heeft bestelde producten en dientengevolge kan het te incasseren bedrag verschillen van de vorige serviceperiode.

5 Beëindiging contract

5.1 De Besteller kan de overeenkomst te allen tijde tijdelijk onderbreken, de door So Bloom aangeboden abonnementsvormen wijzigen of opzeggen met inachtneming van de daartoe overeengekomen opzegtermijn voor de eerstvolgende bezorging. Voor bezorgingen op woensdag, donderdagavond en zaterdag hanteert So Bloom respectievelijk zondag 23.59 uur, maandag 23.59 uur en woensdag 23.59 uur als deadline.

6 Levering, levertijd en uitvoering

6.1 Wij bezorgen overal in Nederland.

6.2 Levering geschiedt op kosten van So Bloom op het bij de bestelling opgegeven adres.

6.3 De Besteller (d.w.z. de persoon aan wie de zending wordt verzonden) zal de declarant en importeur zijn in het land waarvoor de zending bestemd is.

6.4 Bezorging is alleen mogelijk op de door So Bloom aangegeven dagen, uiterlijk 2 werkdagen na het bestellen. 6.5 So Bloom bezorgt op het adres dat u in uw klantenaccount op onze website als bezorgadres heeft opgegeven. Een adreswijziging gaat in voor de levering die, zoals overeengekomen, op zijn vroegst op de derde werkdag na afloop van de dag van de mededeling plaats zal vinden.

6.6 De besteller is verplicht zeker te stellen dat de persoonlijke overdracht van de producten op het door u opgegeven bezorgadres mogelijk is. Mocht de overdracht niet mogelijk zijn, bent u in gebreke m.b.t. acceptatie. 6.7 Als de persoonlijke overdracht van de producten niet mogelijk is, kan aan de overeenkomst worden voldaan door de producten aan te bieden bij de buren ov voor de deur van de woning te plaatsen.

6.8 Als het plaatsen voor de deur van de woning niet mogelijk is, kan aan de overeenkomst worden voldaan door de producten voor de deur van het gebouw te zetten.

6.9 Mochten de producten op het moment van de persoonlijke overdracht nog niet betaald zijn conform alinea 4, behoudt So Bloom het eigendom tot het koopbedrag volledig betaald is.

7 Herroeping

7.1 Bij de aankoop van producten heeft de Besteller de mogelijkheid om de overeenkomst zonder opgave van redenen gedurende 14 dagen te ontbinden. Deze bedenktijd gaat in op de dag na ontvangst van de bestelling.

7.2 Echter, producten van So Bloom die snel kunnen bederven of verouderen (zoals bloemen en planten) of duidelijk persoonlijk van aard zijn, zijn uitgesloten van herroeping.

7.3 Tijdens de bedenktijd zal de Besteller zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. De Besteller zal de producten slechts uitpakken voor zover dat nodig is om te beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien de klant van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijs mogelijk – in de originele staat en verpakking aan So Bloom retourneren conform de door So Bloom gegeven instructies.

7.4 Een bestelling kan worden geretourneerd aan het volgende adres: So Bloom, Tasveld 9, 3341 GT, Hendrik Ido Ambacht.

7.5 De kosten van retournering komen voor rekening van de Besteller.

7.6 Indien de Besteller de producten reeds betaald heeft, zal So Bloom de betaling binnen 30 dagen nadat de producten retour zijn ontvangen, aan de Besteller terugbetalen. 

8 Gegevensbescherming

8.1 Bij de afhandeling van een bestelling verwerken wij de persoonsgegevens van de Besteller. Om de Besteller te informeren over wat er met zijn of haar gegevens gebeurt, hanteren wij een privacyverklaring.

9 Garantie en aansprakelijkheid

9.1 So Bloom garandeert slechts dat de door haar geleverde producten geschikt zijn voor het doel waarvoor zij op grond van de door So Bloom verstrekte informatie bestemd zijn en garandeert dat de producten voldoen aan de eventuele wettelijke verplichtingen en andere overheidsvoorschriften die gelden voor dat gebruiksdoel.

9.2 So Bloom garandeert dat de door haar geleverde producten en diensten worden geproduceerd respectievelijk geleverd met respect voor mens en milieu, zonder gebruikmaking van kinderarbeid.

10 Wijzigingen

10.1 So Bloom behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden op elk moment te wijzigen. Het verdient aanbeveling om deze algemene voorwaarden regelmatig te raadplegen.

11 Ontbinding

11.1 Indien de Besteller zijn verplichtingen onder deze overeenkomst niet nakomt, heeft So Bloom de keuze om: a. de Besteller de gelegenheid te geven om binnen een door So Bloom gestelde termijn alsnog aan zijn verplichtingen te voldoen; b. de overeenkomst zonder voorafgaande waarschuwing geheel of gedeeltelijk te ontbinden; So Bloom behoudt zich te allen tijde het recht voor om naast ontbinding van de overeenkomst, ook volledige vergoeding van alle schade en kosten op de Besteller te verhalen.

12 Geschillen en toepasselijk recht

12.1 Op alle verbintenissen tussen So Bloom en de Besteller is Nederlands recht van toepassing.

12.2

Contact
Vul onderstaande velden in en we nemen zo snel mogelijk contact met je op.
Naam *
E-mailadres
Wat wil je kwijt*
Controleer voor de zekerheid altijd even je e-mailadres.

Inloggen

Log eenvoudig in met uw account. Of wanneer u nog niet geregistreerd bent, klikt u op registreren.
Je bent niet ingelogd

Ik heb geen account en wil registreren
Ik ben mijn wachtwoord vergeten

Sluit venster